Index

Laatst bijgewerkt: 2-3-2020

Parabels uit het vroege christendom

 • Parabel van de Sterke (Markus 3:27): hier
 • De vrouw en de zeven broers (Markus 12:18-27): hier
 • Parabel van de Pachters van de Wijngaard (Markus 12:1-11): hier
 • Parabel van de zoon die om brood vraagt bij zijn vader (Matteüs 7:9-11): hier
 • Parabel van de Zaaier (Matteüs 13:3-23): hier
 • Parabel van de Schat in de Akker (Matteüs 13:44): hierhier en hier
 • Parabel van de Parel (Matteüs 13:45-46): hier en hier
 • Parabel van de sleepnet (Matteüs 13:47-50): hier
 • Parabel van de Onbarmhartige Slaaf (Matteüs 18:21-35): hier
 • Parabel van de Werkers in de Wijngaard (Matteüs 20:1-16): hier
 • Parabel van de Twee Zonen (Matteüs 21:28-32): hier
 • Parabel van de Pachters van de Wijngaard (Matteüs 21:33-44): hier
 • Parabel van het Bruiloftsfeest (Matteüs 22:1-14): hier
 • Parabel van de Vijgenboom (Matteüs 24:32-33): hier
 • Parabel van de Dief (Matteüs 24:43-44): hier
 • Parabel van de Tien Maagden (Matteüs 25:1-13): hier en hier
 • Parabel van de Ponden (Matteüs 25:14-30): hier en hier
 • Parabel van de Barmhartige Samaritaan (Lucas 10:25-37): hier en hier
 • Parabel van het Onbeschaamd bidden (Lucas 11:5-8): hier en hier
 • Parabel van de Rijke Dwaas (Lucas 12:13-21): hier en hier
 • Parabel van de Wakende Knechten (Lucas 12:35-40): hier
 • Parabel over de Vijgeboom (Lucas 13:6-9): hier en hier
 • Aan de maaltijd bij de Farizeeër (Lucas 14:1-23): hier
 • Parabel van de Koning die ten strijde trekt (Lucas 14:31-33): hier
 • Parabel van de Verloren Zoon (Lucas 15:11-32): hier, hier, hier, hier en hier
 • Parabel van de Onrechtvaardige Rentmeester (Lucas 16:1-8): hier en hier
 • Uitspraak over het dienen van twee heren (Lucas 16:13): hier
 • Het verhaal van Lazarus en de vrek (Lucas 16:19-31): hier en hier
 • Parabel van de Slaaf en zijn Meester (Lucas 17:7-10): hier
 • Parabel van de Weduwe en de Onrechtvaardige Rechter (Lucas 18:1-8): hier
 • Parabel van de Farizeeër en de Tollenaar (Lucas 18:9-14): hier
 • Parabel van de Ponden (Lucas 19:11-27): hier en hier
 • Parabel van de Pachters van de Wijngaard (Lucas 20:9-18): hier
 • Parabel van de Verstandige Visser (Evangelie van Thomas 8): hier
 • Parabel van de Kinderen die in het Veld spelen (Evangelie van Thomas 21): hier
 • Parabel van de Pachters van de Wijngaard (Evangelie van Thomas 65): hier
 • Parabel van een Slaaf die meer deed dan hem bevolen was (Herder van Hermas, 5e parabel): hier
 • Parabel van de Verschillende soorten voedsel (Evangelie van Philippus 80-81): hier

Parabels uit de rabbijnse teksten

 • Mechilta Besjallach 2 over Exodus 14:6 (parabel van de koning die zijn eigen wagen bestuurde): hier
 • Mechilta Besjallach 2:107-118 (parabel van de rotte vis): hier, hier en hier
 • Mechilta Besjallach 2.149-155 (parabel over schatten in een akker): hier
 • Mechilta Besjallach 3 (parabel over een duif in een rotskloof): hier
 • Mechilta Besjallach 4 (parabel over een verzoeningspoging): hier
 • Mechilta Besjallach 5 (parabel over de tuin in de tuin): hier
 • Mechilta Besjallach 6 (parabel over het wakker maken van een vader): hier
 • Mechilta Besjallach 6 (parabel over een hond met de naam van de vader): hier
 • Mechilta Besjallach 7 (parabel over een duif die het paleis van de koning binnenvloog): hier
 • Mechilta Bachodesj 8 (parabel over het maken van beelden van de koning): hier en hier
 • Mechilta Pischa 1:80-88 (parabel over een slaaf die naar een begraafplaats vlucht): hier
 • Mechilta Pischa 16 (tweelingparabels over de geboorte van een zoon en een dochter, en over wolven, leeuwen en slangen): hier 
 • Mechilta Sjirata 3 (parabel over een koning en zijn lijfwachten): hier
 • Mechilta Sjirata 3 (parabel over een bruidegom die zich schaamde): hier
 • Mechilta Sjirata 6 (parabel over een koning en zijn entourage): hier
 • Mechilta Sjirata 10 (parabel over rovers die het paleis van een koning verwoesten): hier
 • Mechilta Vayassa 6 (‘allegorische’ uitleg van het manna): hier
 • Mechilta de Rabbi Sjimon bar Jochai op Exodus 4:13 (parabel over een slaaf die geen opzichter wil worden): hier
 • Mechilta de rabbi Sjimon bar Jochai op Exodus 15:1 (parabel over het paard en de ruiter): hier
 • Mechilta de rabbi Sjimon bar Jochai Shirata (parabel over het maken van een beeld): hier
 • Sifre Deuteronomium 38 (parabel over voedsel voor of door slaven): hier
 • Sifre Deuteronomium 40 (parabel over een koning en zijn voorraadschuur): hier
 • Sifre Deuteronomium 43 (parabel over de brakende koningszoon): hier en hier 
 • Sifre Deuteronomium 306 (parabel over het omwisselen van geld): hier
 • Sifre Deuteronomium 306 (parabel over het kind dat wil weglopen): hier
 • Sifre Deuteronomium 309 (parabel over een zoon die velden erft, maar ook zelf koopt): hier
 • Sifre Deuteronomium 355 (parabel over de glorie van de koning): hier en hier
 • Sifre Numeri 84 (parabel van een koning met zijn vriend): hier
 • Sifre Numeri 87 (parabel van een vader die de pedagoog van zijn zoon instrueert over het juiste voedsel): hier
 • Sifre Numeri 105 (parabel over het kastijden van een koningszoon als de vader weg is): hier en hier
 • Sifre Numeri 119 (parabel over een koning die geschenken gaf): hier
 • Seder Eliyahu Rabba 4 (parabel over een koning die zijn slaaf liet struikelen): hier
 • Tosefta Sanhedrin 9:7 (parabel over kruisiging): hier
 • Genesis Rabba 1 (parabel over een architect): hier
 • Genesis Rabba 31A (parabel over een pauw op tafel): hier
 • Midrasj Beresjit Rabba 365 (parabel over het brandende flatgebouw): hier
 • Exodus Rabba 43:9 (parabel over een wijngaard die geen wijn oplevert): hier
 • Deuteronomium Rabba 4:2 (parabel over ijzeren ketens en gouden halsband voor slaaf): hier
 • Numeri Rabbah 13:4 (parabel over een slaaf die aan zijn meester vraagt waarom hij gekocht is: hier
 • Eicha Rabbah 1:51 (legende over de geboorte van een kind): hier
 • Midrash Tehillim 90 (een os met slechte manieren): hier
 • Shir haShirim Rabba 1:1-8 (parabel over het gebruik van parabels): hier
 • Semachot 3 (parabel over stelende slaven): hier
 • Semachot 14:12 (parabel over een dokter die een wond wilde doorprikken): hier